Ukrainian for Professional Communication: Вікно у світ бізнесу

Додатки

Дивитися

Додаток «А». Інтерв’ю, підсумок, порівняння, зв’язкові вирази та поради

A-1. Інтерв'ю / Interview / Opinion poll

Можливі питання. Possible questions.
Перепрошую, чи можна Вам поставити декілька питань? Excuse me, may I ask you a few questions?
Чи не могли б Ви відповісти на декілька запитань? Could you answer a few questions?
Я кореспондент газети «...», і у мене є декілька запитань. I am a correspondent for [name of the newspaper] and I have a few questions.
Як Ви гадаєте, професія ... вважаєтьсся перспективною серед молоді? Do you think the profession of ... is considered promising by the youth?
На Ваш погляд / Як Ви думаєте / вважаєте, професія.... користується попитом на сьогоднішній день в...? In your opinion, is the profession of a ... is in demand as of today in... ?
Як Ви гадаєте, на які професії існує попит сьогодні у...? In your opinion, which professions are in demand nowadays in... ?
Чи, на Вашу думку, молодь цікавиться питаннями працевлаштування після отримання освіти? In your opinion, is the youth taking interest in employment opportunities after graduation?
Як Ви думаєте, чи престиж вузу впливає на можливості та перспективи працевлаштування? In your opinion, does the prestige of the school have an impact on employment opportunities / perspectives?
Які професії, з Вашої точки зору, цінуються і чому? In your opinion, which professions are valued and why?
Можливі відповіді. Possible answers.
Це досить складне запитання. This is quite a difficult question.
Важко одразу відповісти на Ваше запитання. It is hard to answer your question immediately.
У мене існує власна думка з цього приводу. I have a different opinion about it.
На мою думку, сучасну молодь цікавить можливість отримати роботу за фахом. In my view, current youth is interested in employment opportunities as per their qualification.
На мою думку, професія ... користується популярністю через те, що... In my view, the profession of a ... is popular, because...
З власного досвіду зазначу, що... From my experience, I can say that...
По-моєму,... In my view,...
З моєї точки зору, ... не перспективна, через те, що... In my opinion / view, ... does not have good potential because...
Я не погоджуюся з тим, що... I don't agree that...
Не можу погодитися, що... I can't agree that...
Щодо популярності тієї чи іншої професії, то я повинен / повинна зауважити, що... As for the popularity of this or that profession, I have to say that...
Згідно загальноприйнятої думки... According to a popular opinion...
В загальному вважається, що... It is generally considered that...
Існує думка про те, що... There is an opinion that...
Вважається, що... It is considered that...

A-2. Порівняння / Comparison

Як в Канаді, так і в Україні... In Canada as well as in Ukraine...
І в Канаді, і в Україні... Both in Canada and in Ukraine...
Подібно як в Канаді, так і Україні... Similarly to Canada, in Ukraine...
Якщо порівняти ... в Канаді і Україні, можна зауважити, що... If one were to compare ... in Canada and in Ukraine, one could note that...
В порівнянні з Канадою, в Україні... As compared to Canada, in Ukraine...
Коли в Канаді ..., то в Україні... If in Canada ..., then in Ukraine...
На відміну від Канади, в Україні... In contrast to Canada, in Ukraine...
Професія .... в Канаді, на відміну від України, ... The profession of ... in Canada, in contrast to Ukraine,...
Коли в Канаді ..., то в Україні (навпаки)... While in Canada ..., in Ukraine it is the other way around...
Не стільки в Україні, скільки в Канаді... Not so much in Ukraine, but in Canada...
Не тільки в Канаді, але й в Україні... Not only in Canada but also in Ukraine...
В Україні, не на стільки як в Канаді, професія ... популярна. In Ukraine, not as much as in Canada, the profession of a ... is popular.

A-3. Підсумок / Summary

говорячи про..., (то)... speaking about...
щодо (чого)..., (то)... with respect to...
на рахунок (чого)..., (то)... regarding...
за словами (кого)..., As per / for ...
за твердженням (кого / чого)..., according to...
як говорять в (чому)..., as noted in (something)
як кажуть в (чому)..., as said in (something)...
у цьому епізоді йдеться / пишеться / розповідається про... this video discusses...
у цьому епізоді піднімається проблема / питання (чого)... this video raises the issue / question of...
з моєї / нашої точки зору,... from my / our point of view...
на мій / наш погляд,... in my view...
мені / нам здається, що... it seems to me that...
моя/наша думка щодо цього... with respect to this, my opinion is...
у мене / нас склалося таке враження, що... I got the impression that...
я б хотів/хотіла додати, що... I would like to add that...
щодо цього хочу додати... with respect to this, I would like to add...
до цього можна також додати... one could add to this the following...
на закінчення (я) хочу додати, що... in the end, I would like to add that...
таким чином, можна завершити (чим, як)... therefore, one may conclude by...
підсумовуючи дискусію / розмову / обговорення, необхідно звернути увагу на... to sum up, it is necessary to point out that...

A-4. Зв'язкові вирази / Connecting devices

А також... Also,...
Слід зазначити... It should be mentioned...
Наприклад,... (..., наприклад,...) For example, for instance...
..., причому... ..., what is more...
Щоправда,... However,...
Відповідно до..., According to...,
У результаті,.. As a result,...
..., хоча б... ..., even though...
Нагадаю,... (Нагадаємо...) Looking back,...
Потім... Then...
Тепер... Now...
Природно,... Naturally,...
Тим не менше... Still,...
Крім того,... Additionally / besides / furthermore / moreover...
В додаток до цього,... In addition to that,
Можна припустити, що... It could be assumed that...
..., оскільки... ... since...
Адже... Since...
Тому... Therefore,...
Через те, що... Because of ..., / due to ..., / owing to...
Причина у тому, що... The reason is that ...
Справа в тому, що... The point is that...
А саме... In particular
Зокрема... More specifically,
..., зокрема... specifically,

A-5. Поради / Advice

Тобі / Вам варто (добре підготуватися до співбесіди). You should / it is necessary / desirable / advisable / needed that you (prepare well for an interview).
Тобі / Вам треба (почати власний бізнес). You should / it is necessary / desirable / needed that you (start your own business).
Тобі / Вам необхідно (відкрити бізнес). You should / it is necessary / desirable / needed / vital that you (start a business).
Тобі / Вам слід (докласти зусиль...). You should / it is necessary / desirable / needed / vital that you (put effort into ...).
Тобі / Вам варто (спробувати). You сan (try).
Тобі / Вам потрібно (отримати позику в банку). You should / it is necessary / desirable / advisable / needed that you (take out a loan from a bank).
Ти можеш / Ви можете (взяти позику). You can (take out a loan).
Ти повинен (відкрити рахунок). You should / it is necessary / needed / vital that you (open an account).
Ти повинна (отримати кредитну картку). You should / it is necessary / needed / vital that you (get a credit card).
Ви повинні (подумати над пільгами). You should / it is necessary / needed / vital that you (think about benefits).
Ти змушений (змінити свій підхід до...). You should / it is necessary / needed/vital that you (change your approach to...).
Ти не зобов'язана (іти на компроміс). You don't have to (compromise).
Ви не змушені (давати оголошення в газету). You don't have to (post an ad in a newspaper).

Додаток «Б». Спілкування (вирази для дискусій)

Б-1. Поцікавитися думкою / Asking an opinion

Як Ви думаєте,...? What do you think...?
Що Ви думаєте про...? What do you think about...?
Як на Вашу думку,...? In your opinion...?
Як Ви вважаєте,...? What do you think ...?
А як щодо (чого)...? And how about...?
Як ти міркуєш,...? What do you think...?

Б-2. Пересвідчитися в думці / Asking for confirmation of an opinion

Ви не думаєте, що...? Do you think that...?
Ви не вважаєте, що...? Do you think / consider that...?
Вам не здається, що...? Does it appear to you that...?
Як на Вашу думку,...? In your opinion,...?
Як по-Вашому,...? What is your opinion...?
Як на Вас, (то)...? As for you...?

Б-3. Висловити свою думку / Expressing opinion

Я думаю, що... I think that...
Я вважаю, що... I consider / believe that....
Мені здається, що... It seems to me that...
На мою думку,... In my opinion...
На мій погляд.... In my view...
По-моєму,... In my opinion...
Щодо мене, (то)... As for me...
Наскільки я знаю,... As far as I know...

Б-4. Згода / Agreeing

Це правда. It is true.
Ви маєте рацію. You have a point.
Я (з Вами) погоджуюся. I agree (with you).
Абсолютно правильно. That's absolutely correct.
Я також так думаю. I think so too.
Може бути. Maybe. / Perhaps.
Це (можливо) так. It could be so.
Думаю, що так. I think so.
Так, звичайно. Yes, of course.
Без сумніву. / Безсумнівно. There is no doubt. / Obviously.
Я не сумніваюся, що... I have no doubt that...
Безперечно. Certainly.
Звичайно. Of course.
Без питань. / Нема питань. Out of the question. / No problem.
Гаразд. O.K.
Добре. Fine.

Б-5. Незгода / Disagreeing

Це не правда. It is not true.
Ви не маєте рації. You are wrong.
Я (з Вами) не погоджуюся. I don't agree with you.
Зовсім не неправильно. That's absolutely incorrect.
Я так не думаю. I don't think so.
Не може бути. It can't be true.
Це неможливо. This is impossible.
Думаю, що не так. I think that it is not so.
Ви помиляєтеся. You're mistaken.
Ні, навпаки. No, it's the other way around. / No, on the contrary.
(Це) нісенітниця. That's nonsense.
(Це) дурниці. That's nonsense.
Ти що, з глузду з’їхав / з’їхала? Are you crazy? (colloquial, not polite)

Б-6. Брак розуміння / Lack of understanding

Повторіть, будь ласка. Would you please say it again?
Прошу, повторіть. Would you please say it again?
(Перепрошую) я не зрозумів / зрозуміла. (Excuse me) I didn't understand.
Що Ви сказали? What did you say?
Вибачте, не так швидко. / Повільніше, прошу. Not so fast. / Could you please speak slower?
Я не почув / почула. I didn't hear you.

Б-7. Здивування, недовіра / Surprize, disbelief

Не може бути! Impossible!
У це важко повірити. (That's) hard to believe.
Та що Ви кажете! / Та що ти кажеш! Don't say it!
Та Ви що! / Та ти що! Oh, no!
Справді! Really!
Та невже! Could this be true?
Та як! How come?

Б-8. Сумнів, непевність, можливість / Doubt, uncertainty, probability

Не думаю. I don't think so.
Я не впевнений / впевнена. I am not sure.
Важко сказати. It's hard to say.
Можливо. Maybe. Probably.
Не знаю. I don't know.
Я вагаюся. I doubt it.

Б-9. Уточнити / Asking for clarification

Що Ви маєте на увазі? What do you mean?
В якому розумінні? What do you mean?
Що це означає? What does that mean?
Що Ви хочете сказати? What are you trying to say?
Ви впевнені? / Ти впевнений / впевнена? Are you sure?
Це правда? Is that true?

Б-10. Байдужість / Indifference

Мені (абсолютно) все одно. I don't care (at all).
Це мене не цікавить. I'm not interested (in that).
Мені байдуже. No difference. / It doesn't matter to me. / I don't care.
Мені однаково. I am indifferent. / It doesn't matter to me.
Яка різниця? What's the difference?

Б-11. Змінити тему / Changing the subject

Мені не хочеться про це говорити. I don't feel like talking about this.
Я не хочу продовжувати цю тему. I don't want to continue this topic.
Про інше... On a different topic...
На іншу тему... On another topic...
Досить (про це). That's enough (about that).
Давайте про щось інше. Let's talk about something else.

Б-12. Додати інформацію / Adding information

Я хочу додати... I'd like to add...
Ви чули? Have you heard?
Додатково, ... In addition to this...
А також... And also...

Б-13. Долучитися до розмови / Entering the discussion

Між іншим,... By the way... / Among other things...
До речі,... By the way...
Я би хотів / хотіла сказати.... I would like to say...

Додаток «В». Мовленнєвий етикет

В-1. Вітання / Welcoming and greetings

Офіційні ситуації. Official situations.
Доброго ранку (добрий ранок)! Good morning!
Добрий вечір! Good evening!
Добрий день! Добридень! Good day! Hello!
Доброго здоров’я! Hello!
Вітаю! Greetings!
З приїздом Вас! Welcome!
Неофіційні ситуації. Unofficial situations.
Привіт! Hello! Hi!
Сервус! Hi! Hey! Cheers! (dialectal, western Ukrainian)

В-2. Прощання / Good byes and leave-takings

Офіційні ситуації: Official situations:
До побачення! Good bye!
Вибачте, мені час. Excuse me, it's time for me to go.
Бувайте здорові! Good bye! / Take care!
На все добре! All the best!
Усього найкращого! All the best!
Щасливо! All the best!
Щасливої дороги! Have a safe trip!
Сподіваюся, ми скоро побачимося. I hope to see you soon!
До зустрічі! Hope to see you!
До скорої зустрічі! Hope to see you soon!
Бажаю Вам добре провести час. Have a pleasant time!
Надобраніч! Good night!
Вітайте від мене своїх батьків! My greetings to your parents!
Мої щирі вітання Вашій сестрі! My sincere greetings to your sister!
Неофіційні, щоденні ситуації: Unofficial, everyday situations:
До завтра! See you tomorrow!
Бувай! Cheers!
Па! Bye!
Скоро побачимось! See you soon!

В-3. Вітання зі святами, побажання, співчуття / Congratulations, expressions of wishes and condolences

Зі святом Вас! Happy holidays!
Вітаю Вас з Днем Народження
(з Новим Роком! з Різдвом Христовим!
з іменинами! з нагоди Вашого весілля!
з нагоди Вашого ювілею!)
(I am wishing you) Happy Birthday
(Happy New Year! Merry Christmas!
Happy Name Day! [Congratulations] on the occasion of your wedding!
[Congratulations] on the occasion of your anniversary!)
Многая літа! Congratulations [Many happy years]!
Бажаю Вам здоров’я, щастя, успіхів! I am wishing you good health, happiness, and success!
Нехай збудуться усі Ваші мрії! May all your dreams come true!
Щасливих Вам свят! Happy Holidays!
Дозвольте привітати Вас від імені... Let me extend my congratulations from…[in the name of].
Прийміть наші щирі вітання з нагоди... Please accept our sincere congratulations on the occasion of…
Прийміть мої співчуття! Please accept my condolences!

В-4. Звертання [в усному мовленні та листах] / Address [in speech and in letters]*

Офіційні ситуації: Official situations:
Дорогі друзі! Дорогий друже! Дорога подруго! Dear friends! Dear friend!
Шановні друзі! Dear [respected] friends!
Шановна громадо! Dear [respected] community!
Шановні пані і панове! Dear ladies and gentlemen!
Високоповажний / -a / -i... The honourable…
Вельмишановний / -a / -i... The most respectable…
Вибачте, що турбую Вас, але... Excuse me for troubling you, but…
Можна Вас на хвилинку? Could we talk for a minute?
Послухайте, будь ласка! Please, listen!
Неофіційні, щоденні ситуації: Unofficial situations:
Дорогий / -a / -i.... Dear…
Милий / -a / -i... My dear…
Любий / -a / -i... Dear / Beloved…

В-5. Закінчення листа / (Letter) Closing

Офіційні ситуації: Official situations:
З повагою, Sincerely, [name]…
Ваш,... Yours truly, [name, masculine]…
Ваша,... Yours truly, [name, feminine]…
Неофіційні ситуації: Unofficial situations:
Твій,… Your [name, masculine]…
Твоя,… Your [name, feminine]…
З любов’ю,… With love, [name]…
З дружніми привітаннями,… With friendly wishes, [name]…
Цілую,… Kisses, [name]…

В-6. Запрошення і прохання / Invitations and requests

Офіційні ситуації: Official situations:
Ласкаво просимо! Welcome!
Проходьте, будь ласка (прошу, проходьте). Please, come in.
Прошу, сідайте (сідайте, будь ласка). Please, sit down.
Дозвольте запросити Вас... Allow me to invite you…
Чи не хотіли б Ви... Would you like...
Чи не бажаєте Ви... Would you wish...
Чи не могли б Ви... Could you please...
Я хочу попросити Вас про послугу / зробити мені послугу. Could I possibly ask you for a favour?
Чи не могли б Ви мені допомогти? Could you help me please?
Скажіть, будь ласка,... Please, tell me...
Будьте ласкаві, напишіть... Be so kind as to write...
Будьте такі ласкаві, поясніть... Be so kind as to explain...
Дозвольте мені увійти (вийти, запитати Вас, відповісти, потурбувати Вас). Can I come in (go out, ask you, answer, trouble you).

В-7. Подяка / Thanks and gratitude

Дякую. Thank you.
Щиро дякую. My sincere thanks.
Дуже вдячний / -а за Вашу турботу (допомогу, за все). I am very grateful for your attention (help, everything).
Дякую Вам. Thank you.
Дякую від щирого серця. Thank you from the bottom of my heart.
Це дуже люб’язно з Вашого боку. This is very kind of you.
Не знаю, як Вам дякувати. I don’t know how I could express my gratitude.
Не знаю, як мені Вам віддячити за Вашу допомогу. I do not know how to express my gratitude for your help.
Ви зробили мені велику послугу. You did me a great favour.
Мені дуже приємно, спасибі. I am very pleased, thank you.
Я у великому боргу перед Вами (за Вашу допомогу). I am indebted to you (for your help).

Partially adapted from Nedashkivska, Alla. Ukrainian Through Its Living Culture. Advanced level Language Textbook. Edmonton, Alberta: University of Alberta Press, 2010. 342 mspp.

* In writing, especially in official letters, various address and reference forms of Ви and Ти (Ваш, Твій, Вам etc.) are written with capital letters, as a mark of respect.