Ukrainian for Professional Communication: Вікно у світ бізнесу

Словник

Дивитися

Learning Tips: Read Notes on Using Словник ‘Vocabulary’ Effectively for tips on the vocabulary structure and learning strategies. [PDF version]

А
автовла́сник (pl. автовла́сники) car owner
автострахува́ння auto insurance
аге́нство з працевлаштува́ння (pl. аге́нства з працевлаштува́ння) employment agency
аналізува́ти, проаналізува́ти (кого/що) to analyze
аноні́мність confidentiality
аспіранту́ра PhD program
атеста́т (pl. атеста́ти) certificate
Б
бажа́ти, побажа́ти (кого/що) to desire, wish
безкошто́вне відкриття́ та ве́дення мультивалю́тного раху́нку opening and management of a multicurrency account free of charge
безпосере́дньо directly
бі́знес-кліє́нт (pl. бі́знес-кліє́нти) business-client
бі́ржа пра́ці labour exchange
брута́льно brutally
будіве́льник (pl. будіве́льники) builder, construction worker
будіве́льно-монта́жні робо́ти construction work
бум boom, growth
бу́ти зарахо́ваним (-ою) to be admitted to
бу́ти обма́нутим (-ою) to be cheated, deceived
В
вака́нсія (pl. вака́нсії) vacancy
валю́та currency
валю́тний курс currency exchange rate
валютообмі́нна опера́ція (pl. валютообмі́нні опера́ції) currency exchange operations
варіати́вність variability
ва́ртість (чого) amount, price
ва́ртість заста́ви collateral value
ве́дення перегово́рів conducting negotiations, negotiating
ве́дення раху́нку account management
вели́кий по́пит great demand
вжива́ти, вжи́ти за́ходів to take action
взаємоді́я (кого/чого) cooperation
ви́бір (pl. ви́бори) (кого/чого) choice
ви́вих (pl. ви́вихи) (кого/чого) sprain, dislocation (of a body part)
ви́дача готі́вки в націона́льній та інозе́мній валю́ті disbursement of cash in national and foreign currencies
визнача́тися, ви́значитися to decide, to take a stand
вимо́гливий (-а, -е) до се́бе self-demanding
винятко́вий (-а, -е) exceptional
випро́бувальний те́рмін (pl. випро́бувальні те́рміни) trial period
ви́робіток (pl. ви́робітки) productivity, output
витра́та (pl. витра́ти) spending, expenditure
витрача́ти, ви́тратити (що) to spend
виш (abbreviation) higher education establishment, university and/or college
віддава́ти, відда́ти перева́гу (кому/чому) to prefer
ві́дданість devotion
відді́лення (pl. відді́лення) branch
відзнача́ти, відзна́чити (кого/що) to note
відкриття́ депози́тів opening of savings accounts
відкриття́ і ве́дення пото́чних раху́нків у націона́льній та інозе́мних валю́тах opening and management of bank accounts in national and foreign currencies
відкриття́ пото́чного раху́нку opening of a bank account
відмо́ва (pl. відмо́ви) refusal
ві́домості (in pl.) information
відповіда́льність (pl. відповіда́льності) responsibility
відпові́дна кваліфіка́ція suitable, right qualifications
відпу́стка (pl. відпу́стки) vacation, time off
відря́дження (pl. відря́дження) business trip
відсо́ток (pl. відсо́тки) percent, percentage
візи́тка (pl. візи́тки) business card
візи́тна ка́ртка (pl. візи́тні картки́) business card
вка́заний но́мер given number
вклад (pl. вкла́ди) deposit
влашто́вуватися, влаштува́тися на роботу to be hired
вмі́ння ability
вно́сити, вне́сти (що) ко́шти to deposit (money)
воді́й-пору́шник (pl. водії́-пору́шники) driver-violator
володі́ти, заволоді́ти (ким/чим) to possess
волонте́рська пра́ця volunteer work
впе́внений (-а, -е) confident, sure
всі ви́ди валютообмі́нних опера́цій all types of currency exchange operations
«втира́ти, вте́рти» лю́дям to persuade people
втиска́ти, вти́снути (кого/що) to cram, pack
вті́лювати, втіли́ти у реа́льність to realize something
втра́та (pl. втра́ти) loss
Г
гаси́ти, погаси́ти креди́т to liquidate debt
гі́дна зарплатня́ respectable salary
гіпс (pl. гі́пси) cast (for fractures)
гна́ти, прогна́ти геть стра́хи to turn all the fears out
голова́ правлі́ння (pl. го́лови правлі́ння) (чого) head manager
готі́вка cash
готівко́ві ко́шти cash
готува́тися, приготува́тися (до чого) to prepare, get ready
гра́фік робо́ти (pl. гра́фіки робо́ти) working hours
грома́дське дору́чення (pl. грома́дські дору́чення) public responsibilities/duties
Ґ
Д
дава́ти, да́ти при́від to give reason
ДАІ́ (Держа́вна автомобі́льна інспе́кція) state traffic police
ДАІ́шник state traffic police officer
да́та наро́дження birth date
де́нна фо́рма навча́ння full time program (education)
депози́т (pl. депози́ти) deposit, savings account
дипломо́ваний спеціалі́ст (pl. дипломо́вані спеціалі́сти) certified specialist
діагности́чна ста́нція (pl. діагности́чні ста́нції) service station
ділови́й ви́гляд business appearance
дія́льність (pl. дія́льності) activity
добрози́чливий (-а, -е) friendly
добрози́чливість friendliness
до́відка (pl. до́відки) certificate, reference
дово́лі quite
додатко́ва інформа́ція additional information
доклада́ти, докла́сти зуси́лля to put effort
доро́жній чек (pl. доро́жні че́ки) traveler's cheque
до́свід (кого/чого) experience
до́свід керівно́ї робо́ти managerial experience
до́свід керува́ння автомобі́лем driving experience
до́свід робо́ти work experience
дослі́дження (pl. дослі́дження) study, research
доста́вка (pl. доста́вки) (чого) delivery
дося́гнення (pl. дося́гнення) achievement
дохі́д (pl. дохо́ди) revenue
Е
економі́ст (pl. економі́сти) economist
еле́ктрик (pl. еле́ктрики) electrician
Є
Ж
жнива́ harvest
жорсткі́ умо́ви tough conditions
З
заборго́ваність debt
зага́льна бухгалте́рія general accounting
за́йнятість employment
залиша́тися, зали́шитися (хто/що) to remain
за́лишок (pl. за́лишки) (чого) remaining, balance
замо́влення пла́стикової ка́ртки ordering of a bank card
заморо́жені гро́ші blocked money
заморо́ження (pl. заморо́ження) frostbite
запобіга́ння (кому/чому) шахра́йським ді́ям prevention of fraudulent activities
запобіга́ти, запобі́гти (кому/чому) to prevent
запчасти́на (pl. запчасти́ни) (для чого) spare part
зареєстро́вувати/реєструва́ти, зареєструва́ти (кого/що) to register
зарекомендува́ти себе to show oneself, demonstrate
заробі́тна платня́ (pl. заробі́тні платні́) wages, salary
заробі́ток (pl. заробі́тки) earning
заробля́ти, зароби́ти to earn
зарпла́та (pl. зарпла́ти) wages, salary
заста́ва (pl. заста́ви) collateral, deposit
застеріга́ти, застерегти́ (кого/що від кого/чого) to protect
засту́пник дире́ктора (pl. засту́пники дире́ктора) deputy director
затре́буваний (-а, -е) in demand
за́хист (кого/чого) protection
за́хід (pl. за́ходи) measure
збира́ти, зібра́ти свої́ си́ли to pull yourself together
збитко́вість (чого) losses
зби́ток (pl. зби́тки) (від кого/чого) loss
зві́тнiсть accountability, reporting
зворо́тний хронологі́чний/зворотньо-хронологічний поря́док reverse chronological order
зді́бність (pl. зді́бності) quality, capability, talent
зді́йснення безготівко́вих розраху́нків за това́ри та на́дані по́слуги non-cash payment for goods and services
зді́йснення опера́цій з доро́жніми че́ками banking of traveler’s cheques
зді́йснення пере́казів в інозе́мній валю́ті money transfers in foreign currency
зді́йснення розраху́нків banking (making payments, withdrawals etc.)
зітка́тися, зіткну́тися (з ким/чим) to encounter
змі́ст (pl. змі́сти) content
зни́жка (pl. зни́жки) (на що) discount
зно́шений (-а, -е) worn-out
зокре́ма́ particularly
зріст growth
зуси́лля (pl. зуси́лля) effort
И
І
інозе́мна мо́ва (pl. інозе́мні мо́ви) foreign language
інтерне́т-ба́нкінг Internet banking
інформа́ція про рекомендаці́йні листи́ information on reference letters
іпоте́ка (pl. іпоте́ки) mortgage
іти́, піти́ з ринку to leave the market
Ї
Й
К
капіталовкла́дення (pl. капіталовкла́дення) investment
капіта́льні вкла́дення (pl. капіта́льні вкла́дення) investments
кар’є́рне зроста́ння career growth
кваліфіка́ція (pl. кваліфіка́ції) qualification
квита́нція (pl. квита́нції) (на що) receipt
керівни́й склад company management
кишенько́ві гро́ші pocket money
кі́лькість опера́цій number of transactions
кмітливість quick-wittedness, savvy
колекти́в (pl. колекти́ви) team
колива́ння (pl. колива́ння) (чого) fluctuation
коли́шній керівни́к (pl. коли́шні керівни́ки) former employer
комуна́льний бе́злад public services chaos
комуніка́бельний (-а, -е) social
комуніка́бельність communicative skills
конкре́тно specifically, particularly
конкурентозда́тний (-а, -е) competitive
ко́нкурс (pl. ко́нкурси) competition
консульта́ція (pl. консульта́ції) consultation
конта́ктна інформа́ція contact information
користува́тися пова́гою to be respected
кошт price
ко́шти means, funds
крах (pl. кра́хи) (чого) crash, failure, fiasco
креди́тна лі́нія (pl. креди́тні лі́нії) line of credit
креди́тний портфе́ль (pl. креди́тні портфе́лі) credit portfolio
креди́тний ре́йтинг (pl. креди́тні р́ейтинги) credit rating
кредитува́ння/нада́ння креди́тів loan services
кри́га (pl. кри́ги) ice, ice-field (on river, lake, sea)
Л
лаконі́чно concisely
лікува́ння (кого/чого) medical treatment
М
майно́ property
майсте́рність (pl. майсте́рності) skill, mastery
медикаме́нтне забезпе́чення drug coverage
меди́чна допомо́га (кому) medical aid
меди́чнe страхува́ння medical insurance
меди́чні затра́ти (на що) medical expenditures
мере́жа (pl. мере́жі) (чого) network
мета́ (pl. мети́) objective
мілья́рд (pl. мілья́рди) billion
місце́ва валю́та (pl. місце́ві валю́ти) local currency
мобі́льний ба́нкінг mobile banking
мобі́льний телефо́н (pl. мобі́льні телефо́ни) cellular phone
молоді́жний центр пра́ці (pl. молоді́жні це́нтри пра́ці) centre for youth employment
моро́з (pl. моро́зи) frost
Н
набува́ти, набу́ти популя́рності to gain popularity
навря́д unlikely
наго́да (pl. наго́ди) opportunity
нагоро́да (pl. нагоро́ди) award
нада́ння конса́лтингових по́слуг providing of consulting assistance
нада́ння по́слуг електро́нної систе́ми прийо́му oпла́т Internet banking service (online payments)
наді́я hope
найменува́ння (pl. найменува́ння) title
на́пад (pl. на́пади) (кого/чого) attack
на пе́рший по́гляд at first glance
на превели́кий жаль very unfortunately
нача́льник (pl. нача́льники) supervisor
науко́ва те́ма (pl. науко́ві т́еми) research topic
ная́вність (кого/що) availability
НБУ (Націона́льний Банк Украї́ни) National Bank of Ukraine
невда́ча (pl. невда́чі) failure
незру́чність (pl. незру́чності) inconvenience
необме́жений (-а, -е) unlimited
неодноразо́во continuously, multiple times
нерухо́мість real estate
низькокваліфіко́ваний (-а, -е) low-skill
низькоопла́чуваний (-а, -е) low-paid
нульови́й до́свід робо́ти zero work experience
О
обліга́ція (pl. обліга́ції) savings bond
обма́нутий tricked
о́бмін зно́шеної валю́ти exchange of worn-out banknotes
обов’язко́вий (-а, -е) mandatory
оголо́шення (pl. оголо́шення) advertisement
ожеле́диця black ice
опера́ції з ці́нними папе́рами banking of securities
опера́ція (pl. опера́ції) operation (financial)
опла́та (pl. опла́ти) (чого) remuneration, payment
опла́та раху́нків без комі́сій bill payments with no interest
осві́та (pl. осві́ти) education
остато́чно completely
отри́мання квита́нції про спла́ту receipt of a payment transaction record
отри́мувати, отри́мати (що) зни́жки to receive, get discounts
офіціа́нт (pl. офіціа́нти) waiter
охоро́нець (pl. охоро́нці) security guard
оці́нка (pl. оці́нки) (кого/чого) appraisal
П
паді́ння (pl. паді́ння) falling
пере́гляд (pl. пере́гляди) review
перегляда́ти, перегля́нути (кого/що) to review, go over
передбача́тися, передба́читися (хто/що) to be anticipated, foreseen
пере́каз (pl. пере́кази) (чого) transfer (money)
пере́лік (pl. пере́ліки) list, itemization, enumeration
перело́м (pl. перело́ми) (чого) fracture
переохоло́дження hypothermia
пере́пустка (pl. перепу́стки) (на що) pass
пе́рший вне́сок (pl. пе́рші вне́ски) initial deposit, down payment
писа́ти, написа́ти резюме́ to write a resume
підбива́ти, підби́ти пі́дсумки to summarize
підбо́ри heels
підви́щення (pl. підви́щення) promotion
підви́щувати, підви́щити свій професі́йний рі́вень to raise one’s professional level/profile
підзаробля́ти, підзароби́ти to earn some extra money
підкре́слювати, підкре́слити (кого/що) to highlight
пі́дліток (pl. пі́длітки) teenager
підпорядко́вуватися, підпорядкува́тися (кому/чому) to report, to subordinate
підробі́ток additional, seasonal work
підста́ва (pl. підста́ви) ground, reason
підтри́мка support
пі́льгa (pl. пі́льги) benefit
пла́стикова ка́ртка (pl. пла́стикові картки́) bank card
платі́жна ка́ртка (pl. платі́жні картки́) debit card
по ба́тькові patronymic
пово́дитися, пове́стися to behave
погаша́ти, погаси́ти креди́т to liquidate debt
пога́шення креди́ту debt liquidation
подава́ти, пода́ти (кого/що) to submit, present, offer
подола́ння (чого) overcoming, surmounting
поє́днувати, поєдна́ти (кого/що) to combine
пози́ція (pl. пози́ції) job, position
покрива́ти, покри́ти основні́ витра́ти на прожива́ння to cover major living costs
покриття́ coverage
по́ліс (pl. по́ліси) (на що) policy
по́ліс меди́чного страхува́ння medical insurance policy
поляга́ти (в чому) to involve
помічник ку́харя (pl. помічники́ ку́харя) assistant cook
попере́дній (-я, -є) prior, previous, preceding
попере́дня робо́та previous job
по́пит (на кого/що) demand
попо́внення (чого) depositing
попо́внення депози́тів depositing to savings accounts
пору́шення пра́вил доро́жнього ру́ху traffic violation
поря́дність decency
поса́да (pl. поса́ди) position, job title
посадо́вий обо́в’язок (pl. посад́ові обо́в’язки) (кого/чого) job responsibilities
посере́дництво mediation
посі́в (pl. посі́ви) (чого) crops
по́слуга (pl. по́слуги) service
пості́йнa робо́тa (pl. пості́йні робо́ти) permanent job
пото́чний раху́нок (pl. пото́чні раху́нки) bank account
поче́сний чле́н (pl. поче́сні чле́ни) honourable member
по́шук робо́ти за оголо́шеннями job search through advertisements
права́ водія́ driver's licence
правди́вість truthhfulness
пра́вило (pl. пра́вила) rule, regulation
правомі́рність (pl. правомі́рності) legality
працівники́ фі́рми (pl. працівники́ фі́рми) firm employees
працюва́ти в кома́нді to work in/as a team
претенде́нт (pl. претенде́нти) applicant, candidate
претенде́нт на поса́ду applicant
претендува́ти, запретендува́ти (на кого/що) to aspire, aim
претендува́ти на поса́ду to apply for a position, to aspire
при́лад опа́лювання (pl. при́лади опа́лювання) heating device
прино́сити, принести́ ба́жаний результа́т to bring the desired result
притяга́ти/притя́гувати, притягну́ти до відповіда́льності to bring to justice, to prosecute
пробле́ма (pl. пробле́ми) problem
прова́л (pl. прова́ли) downfall, fiasco, failure
прогнозува́ти, спрогнозува́ти (кого/що) to predict, forecast
продаве́ць-консульта́нт (pl. продавці́-консульта́нти) sales person
про́даж обліга́цій selling of bonds
прокуро́р (pl. прокуро́ри) public prosecutor
про́мах (pl. про́махи) pitfall
промо́утер (pl. промо́утери) promoter
пропози́ція (pl. пропози́ції) offer
професі́йне вдоскона́лення professional development
професі́йна на́вичка (pl. професі́йні на́вички) professional skill
прохо́дити, пройти́ випробо́вування to go through a testing period
прохо́дити, пройти́ стажува́ння to do internship
прохо́дити, пройти́ усі́ ета́пи to go through all stages
проце́синговий центр (pl. проце́сингові це́нтри) processing centre
Р
раху́нок (pl. раху́нки) account
реєстраці́йно-екзаменаці́йний пункт registry and testing bureau, station
режи́м робо́ти (pl. режиа́ми робоа́ти) working hours
резолю́ція (pl. резолюа́ції) resolution
резюме́ (pl. резюме́) resume
реквізи́т (pl. реквізиа́ти) required element, detail
рекла́мне оголо́шення (pl. реклаа́мні оголоа́шення) advertisement
рекла́мний лист (pl. реклаа́мні листиа́) advertising letter
ринко́ва еконо́міка market economy
ри́нок (pl. ри́нки) market
ри́нок пра́ці job market
ри́нок страхува́льних по́слуг insurance market
ри́нoк това́рів/по́слуг market of goods and services
рі́шення (pl. рі́шення) decision, resolution
роби́ти, зроби́ти (що) to do, make, create
роби́ти, зроби́ти акцент to highlight emphasize
робітни́ча профе́сія (pl. робітни́чі профе́сії) trades profession
робо́тa (pl. робо́ти) work, job
робо́тa знахо́дить того́, хто її́ ді́йсно шука́є job finds the one who is really searching for it
робо́та на по́вний робо́чий день full-time job
роботода́вець (pl. роботода́вці) employer
робо́че мі́сце (pl. робо́чі місця́) position
роздрі́бна торгі́вля retail
розмаї́ття (чого) variety, diversity
ро́змір су́ми (pl. ро́зміри су́ми) amount of a sum
розрахо́вувати, розрахува́ти на (кого/що) to count on
розрахо́вуватися, розрахува́тися (чим) ка́рткою to pay with a credit card, to do a transaction
розро́бка прое́ктів (pl. розро́бки прое́ктів) project development
розро́блений (-а, -е) developed
розробля́ти, розроби́ти (що) to develop
рости́/зроста́ти, зрости́ to rise, grow, increase
С
санте́хнік (pl. санте́хніки) plumber
сере́дня загальноосві́тня шко́ла (pl. сере́дні загальноосві́тні шко́ли) general secondary school
сільськогоспода́рський (-а, -е) agricultural
сільськогоспода́рський посі́в (pl. сільськогоспода́рські посі́ви) agricultural crop
сіме́йний стан marital status
сіме́йнi обста́вини family reasons
ска́рга (pl. ска́рги) complaint
склад сім’ї́ family members
склада́льник ме́блів (pl. склада́льники ме́блів) furniture assembler
склада́ти, скла́сти  (що) to make, compose, be
склада́ти, скла́сти вра́ження to leave an impression
скоро́чення витра́т reduction of costs, expenses
скоро́чувати, скороти́ти (кого/що) to reduce, decrease
слизька́ пого́да slippery weather
служи́тель це́ркви (pl. служи́телі це́ркви) clergy
соцпаке́т (pl. соцпаке́ти) benefits package, social package
співбе́сіда (pl. співбе́сіди) job interview
співпра́ця (з ким/чим) collaboration
співробі́тництво (з ким/чим) cooperation
спла́та (pl. спла́ти) payment, payment in full
спричиня́ти, спричини́ти (що) to cause
стаж work experience
стажува́ння internship
ста́ртовий капіта́л start-up capital
стать (pl. ста́ті) gender
стика́тися, зіткну́тися (з ким/чим) to encounter
стиль управлі́ння (pl. сти́лі управлі́ння) management style
стихі́йне ли́хо (pl. стихі́йні ли́ха) natural disaster
стосо́вно (кого/чого) regarding
страхова́ компа́нія (pl. страхові́ компа́нії) insurance company
страхови́й вне́сок (pl. страхові́ вне́ски) insurance fee
страхува́льник (pl. страхува́льники) insurance agent
страхува́ння (кого/чого) insurance
строк робо́ти (pl. стро́ки робо́ти) employment term
сугло́б (pl. сугло́би) joint (body part)
суддя́ (pl. су́дді) judge
су́ма (pl. су́ми) sum
сумлі́нно diligently
супрові́дний лист (pl. супрові́дні листи́) cover letter
сфе́ра доста́вок і роздрібно́ї торгі́влі delivery services and retail
Т
те́рмін перебува́ння на поса́ді employment duration
терміна́л самообслуго́вування (pl. терміна́ли самообслуго́вування) self-service terminal
то́бто that is to say
това́р (pl. това́ри) goods
торго́вий аге́нт (pl. торго́ві аге́нти) sales agent
тра́вма (pl. тра́вми) trauma
травмато́лог (pl. травмато́логи) traumatologist
трактува́ти (кого/що) to interpret, treat
трудова́ дія́льність professional experience
трудова́ кни́жка (pl. трудові́ книжки́) work record book
У
ува́га attention
уго́да (pl. уго́ди) memorandum, agreement
ужива́тися, ужи́тися (з ким/чим) be collegial
уклада́ти, укла́сти до́гові́р to sign an agreement
укомплектува́ння шта́ту staffing
умо́ва (pl. умо́ви) (чого) condition
уника́ти, уни́кнути (кого/чого) to avoid
управлі́ння фіна́нсовими спра́вами financial management
урівнова́жений (-а, -е) good-tempered
Ф
фахіве́ць (pl. фахівці́) specialist, professional
фізіотерапі́я physiotherapy
фіна́нсова відповіда́льнiсть financial accountability
фінансува́ння капіталовкла́день financing of capital investments
Х
хара́ктер (pl. хара́ктери) personal qualities
характери́стика (pl. характери́стики) recommendation letter
хмарочо́с (pl. хмарочо́си) sky-scraper
хронологі́чна послідо́вність chronological order
Ц
центр пра́ці centre of employment, employment
центра́льний се́рвер central server
циві́льна відповіда́льність автовла́сника civil liability of car owners
циві́льний (-а, -е) civil
цілодобо́ва підтри́мка 24-7 support
цілодобо́вий 24-7
ціль (pl. ці́лі) objective
ці́нні папе́ри securities
Ч
чудо́во сиді́ти to fit perfectly
Ш
шахра́йські ді́ї illegal actions
швидка́ допомо́га emergency aid, ambulance service
широ́кий ви́бір (чого) wide choice
ши́ти на замо́влення (що) to hand-tailor
шпи́льки stiletto heels, stilettos
штраф (pl. штра́фи) fine, penalty
Щ
що́до as for
щонайме́нше at least
Ь
Ю
юриди́чна сторона́ legal side
юри́ст (pl. юри́сти) lawyer
Я
 
VIP персо́на (pl. VIP персо́ни) VIP (person)